Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/01/2021 Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL
03/TC-BKHĐT 09/07/2020 Thông cáo Luật Đầu tư
19/SY-VPCTN 18/06/2020 Lệnh công báo Luật sửa đổi Luật BHVBQPPL
07/2020/L-CTN 17/06/2020 Lệnh giới thiệu Luật Đầu tư
61/2020/QH14 01/01/2020 Luật Đầu tư
63/2020/QH14 01/01/2020 Luật sửa đổi Luật BHVBQPPL