Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị

Cập nhật: 31/12/2020
Lượt xem: 7

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội; là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt và tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, đáp ứng với sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ đơn vị trong giai đoạn mới.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng; phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặc biệt đó, một yếu tố hết sức quan trọng đó là xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có trình độ, kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng và lòng trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ được giao.

Để làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, vinh dự làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác PBGDPL đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Nhận thức pháp luật đúng đắn và ý thức tuân theo pháp luật của mỗi quân nhân chỉ có thể có được thông qua công tác giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, bền bỉ. Bởi vì kết quả của giáo dục pháp luật không thể hiện rõ ngay lập tức giống như một số hoạt động giáo dục khác, mà là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài và bền bỉ từ các yếu tố cấu thành của giáo dục pháp luật: Chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện, mục đích.

 Những năm qua, Hội đồng Phối hợp PBGDPL của Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm đủ về cơ cấu và chất lượng, đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung PBGDPL cho các đối tượng trong đơn vị. Do đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở đơn vị là kiêm nhiệm, nên việc bồi dưỡng đã được tiến hành thường xuyên. Cán bộ làm công tác PBGDPL được lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cơ bản về pháp luật, có kiến thức chuyên ngành và thực sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật để mọi người học tập, noi theo. Hàng năm, đã tham mưu, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện “Ngày Pháp luật trong Quân đội” và “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09-11) bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc thù đơn vị. Mục tiêu là nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn đơn vị. Nội dung PBGDPL tập trung vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các Bộ luật, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và các quy định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. 


Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng giới thiệu các chuyên đề giáo dục chính trị cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2020

Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đó, công tác PBGDPL trong đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Chương trình giáo dục pháp luật được xây dựng cụ thể, giảng viên là đội ngũ báo cáo viên của đơn vị và mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp tới giảng dạy chuyên sâu. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, đã xây dựng môi trường làm việc chính quy, khoa học, kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, từ đó tác động đến ý thức, điều chỉnh hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Các đơn vị cơ sở đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp để tiến hành công tác PBGDPL, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần học một điều luật”, các hình thức sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống như: tuyên truyền trên bảng tin, hệ thống pa nô, bảng ảnh, truyền thanh nội bộ. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng. Đã xây dựng được hệ thống tủ sách pháp luật ở 100% các tổ chức công đoàn trong đơn vị, với nhiều tài liệu và sách pháp luật phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng thường xuyên mở cập nhật các văn bản pháp luật, các chính sách mới ban hành của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngày càng phong phú, đa dạng; nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy định của quân nhân trong đơn vị được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật năm sau giảm so với năm trước, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng được cấp trên đánh giá đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn. 

hiu qua tuyen truyen PL 1
Đồng chí Đại tá Lê Trọng Xuân, Vụ pháp chế, Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung
 tại Hội nghị Học tập các chuyên đề pháp luật năm 2020

Hội đồng Phối hợp PBGDPL, cơ quan chính trị các cấp đã năng động, sáng tạo, nhạy bén trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn, làm cơ sở để tham mưu, hướng dẫn việc đổi mới hình thức tiến hành. Với nhiệm vụ hàng ngày đón tiếp đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực Lăng và Khu K9, do đó cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền, bảo vệ an ninh, nghi lễ thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhiều thành phần, gồm các cơ quan đoàn thể, người dân, khách nước ngoài… vì vậy đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp ứng xử, biết ngoại ngữ và am hiểu kiến thức về pháp lý… Từ những buổi tuyên truyền, PBGDPL mà đơn vị triển khai đã trực tiếp bồi dưỡng kiến thức, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm, hành vi ứng xử của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ và biết cách vận dụng linh hoạt để giải quyết các mối quan hệ công tác, từ đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.   

Đoàn viên thanh niên tham gia học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong đơn vị, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định cần tiếp tục nhận thức rõ vị trí, vai trò, những chủ trương, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác PBGDPL; phát huy trách nhiệm của cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp; tiếp tục phát huy những mặt mạnh, tích cực đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đưa công tác PBGDPL vào nền nếp, đạt hiệu quả cao nhất./.

Trần Duy Hưng, Ngọc Hà